EN / RU / PL

EN

“Students for pupils, pupils for students” (SMMS) is Vilnius University Students‘ Representation (VU SA) program that started in 2009 and has grown into an initiative by VU SA, Lithuanian Council of Youth Organizations (LiJOT), Lithuanian Students’ Union (LSS) and the Lithuanian School Students’ Union (LMS). This initiative is aimed at increasing well-being of learning for Lithuanian students and reduce the current global COVID-19 pandemic damage in the education sector.

The Initiative is helping students in grades 1 to 12 to better absorb the knowledge that is provided through distance learning. Initiative volunteers (mentors) will help registered students by explaining the theoretical material needed for further learning, counsel pupils about distance learning, inform them about mobility and offer career guidance. In addition, mentors can register and conduct virtual sessions. The mentors can besenior pupils, students or graduates.

All assistance to students is provided through distant communication platforms.

To participate, you can register:

  • Registration form for students who want to contact a mentor.
  • Registration form for those who want to become a mentor.

The initiative is supported by the First Lady of the Republic of Lithuania Diana Nausėdienė.

If you have any questions, please contact us by email info@smms.lt

RU

Студенты – школьникам, школьники – студентам” (СШШС) – это программа Студенческого представительства Вильнюсского университета (СП ВУ), запущенная в 2009 году и выросшая в действующую инициативу СП ВУ, Совета организации молодежи Литвы (СОМЛ), Союза студентов Литвы (ССЛ), Союза школьников Литвы (СШЛ). Программа предназначена для повышения качества образования школьников Литвы, а также для снижения последствий пандемии СOVID-19 в секторе просвещения.

Цель инициативы – помочь ученикам 1-12 классов лучше освоить знания, полученные во время дистанционного обучения. Волонтеры инициативы – менторы – помогут зарегистрированным школьникам получить теоретический материал, нужный для дальнейшего образования, будут консультировать ИХ по вопросам дистанционного обучения. Менторы также могут предоставить школьникам информацию, связанную с карьерной консультацией, мобильностью и профессиональным ориентированием. Кроме того, менторы могут зарегистрироваться и проводить индивидуальные занятия. Ментором может стать ученик старших классов, студент или лицо, окончившее учебу в университете.

Вся помощь школьникам предоставляется при помощи средств дистанционного общения. 

Инициативу курирует первая леди Литовской Республики Диана Науседене.Если возникнут вопросы, пишите на эл. почту info@smms.lt

PL

“Studenci – uczniom, uczniowie – dla studentów” – w 2009 roku zaczął działać program organizacją Studencką Uniwersytetu Wileńskiego, który z zjednoczenie studentów Litwy, z zjednoczenie uczniów Litwy i z radą organizacji młodzieżową Litwy zamieniło się w inicjatywą, aby pomóc uczniom Litwy w osiągnięciu wykształcenia podczas pandemii  COVID-19.

Celem inicjatywy jest pomoc uczniom 1–12 klas lepiej osiągnąć wiedzę ucząc się na odległość. Inicjatorzy wolontariusze – mentorzy – pomogą zarejestrowanym uczniom zdobyć materiał potrzebny dla dalszego szkolenia, będą udzielać konsultacji na różne pytania. Mentorzy mogą udzielać informacji, dotyczącą konsultacji karierowej, mobilności, poradnictwa zawodowego. Mogą zarejestrować i prowadzić wirtualne sesje. Mentorami mogą być uczniowie klas starszych, studenci, oraz osoby które skończyły studia.                  

Wszelka pomoc uczniom jest udzielana za pomocą komunikacji zdalnej.     

Inicjatywa jest sponsorowana przez Pierwszą Damę Republiki Litewskiej Dianę Nausėdienė.  Którzy chcą zostać mentorem skontaktuj się pocztą elektroniczną: info@smms.lt